Iniciatyvos

„Vaikas – mokykla – šeima“ sąveikos tobulinimo iniciatyvinė kūrybinė grupė

Veiklos planas

Tikslai:

  1. Suburti mokyklų mokytojus, mokinius, mokinių tėvus bendram tikslui - vaiko ugdymui ir auklėjimui.
  2. Organizuoti renginius, kuriuose dalyvauja ne tik mokiniai, bet ir jų šeimos nariai.
  3. Surinkti aktyvių pedagogių komandą, kurios domisi vaiko – mokyklos - šeimos sąveika, apibendrinti jų gerąją darbo patirtį, plėtoti jų dalykinę kompetenciją.

Uždaviniai:

  1. Rengti iniciatyvinės grupės narių susirinkimus.
  2. Organizuoti parodas, atviras pamokas, šventes, akcijas, seminarus, projektus ir kt. renginius mokiniams, mokinių tėvams ir mokytojams.
  3. Organizuoti renginius savose ugdymo įstaigose ir Kauno mieste.

 2023  M. VEIKLOS AKTUALUMO PAGRINDIMAS

 Bendradarbiavimo su tėvais, mokyklos ir šeimos reikalavimų suvienodinimo problema nėra nauja. Ji ypač svarbi šiandien, kada esant sunkiai ekonominei padėčiai dalis tėvų vis labiau užsidaro savo aplinkoje, vis mažiau dėmesio skiria vaikui.

Todėl mūsų prioritetinis tikslas - pačiais įvairiausiais būdais skatinti tėvų domėjimąsi vaiko ugdymu, kuo glaudžiau bendradarbiauti su šeima, sprendžiant aktualius ugdymo įstaigos ir šeimos uždavinius, tobulinti šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą, kadangi šeima ir mokykla yra vaiko auklėjimo šaltiniai, pagilinantys ir papildantys vienas kitą.

Veiksmingas mokyklos bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais būtinas įgyvendinant ugdymo programą, siekiant aktyvaus tėvų įtraukimo į vaikų ugdymo(si) procesą bei įgyvendinant įstaigos veiklos strategiją. 

Būtina tobulinti pedagogų profesinę kompetenciją, veiklos kokybę. Itin sparčios kaitos kupinas naujų iššūkių laikmetis kelia naujus reikalavimus asmeniui, visuomenei ir juos ugdančiai švietimo sistemai.

Vystyti bendradarbiavimą su ugdymo įstaigomis, diegiant aktyvius, bendradarbiavimą skatinančius metodus, aktualiai perteikiant ugdymo turinį ir siekiant ugdymo(si) kokybės.

Partnerystės ryšiais su skirtingą patirtį turinčiomis įstaigomis realizuojama pedagoginė - socialinė institucijos funkcija, t.y. vaikų, pedagogų, šeimos ir partnerių ugdymas, socializacija.

Organizuoti renginius, skatinančius nepamiršti liaudies tradicijų, papročių, vienijančius šeimos narius bendrai veiklai.

 VEIKLOS TURINYS 

Priemonės

Vykdytojai

Data

Ištekliai

Laukiamas rezultatas

Susirinkimai

 

 

 

 

1.Nuveikto darbo aptarimas.

Iniciatyvinės grupės koordinatorė bei narės.

2023 m. gegužės mėn.

Patalpos, kompiuteris, internetas, multimedija.

Pasidalinimas gerąja patirtimi,  nuveikto darbo aptarimas.

2. Nuveikto darbo aptarimas.

Veiklos plano 2023 m. sudarymas

Iniciatyvinės grupės koordinatorė bei narės.

2023 m. spalio mėn.

Patalpos, kompiuteris, internetas, multimedija.

Pasidalinimas gerąja patirtimi, nuveikto darbo aptarimas, tolimesnės veiklos numatymas..

Renginiai

 

 

 

 

1. Kauno m. ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių kūrybinių darbų paroda ,,Kūryba iš mano rankų‘‘.

 

 

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos bei  KTU inžinerijos licėjaus  jungtinė mokytojų komanda, iniciatyvinės grupės ,,Vaikas – mokykla – šeima‘‘ narės, Lietuvos švietimo istorijos muziejus.

 2023 m. kovo – balandžio mėn.

Patalpos, stendai, prizai, padėkos.

Bendri šeimos narių kūrybiniai darbai.

2. Kauno m. ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių piešinių ant asfalto Kauno Ąžuolyne paroda.

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos  ir Kauno Panemunės pradinės mokyklos jungtinė mokytojų komanda, iniciatyvinės grupės ,,Vaikas – mokykla – šeima‘‘ narės.

2023 m. gegužės mėn.

Renginio vieta, kreidelės, prizai.

Mokytojos, mokinio bei šeimos narių bendri darbai.

3. Kauno miesto ugdymo įstaigų 2 – 4 kl. mokinių bei jų senelių rašinių konkursas ,,Aš myliu savo senelius‘‘, skirtas Pagyvenusių žmonių mėnesiui paminėti.

Rašinių vertinimas.

Kauno miesto pradinių klasių metodinis būrelis,

iniciatyvinės grupės ,,Vaikas – mokykla – šeima‘‘ narės.

 

 

2023 m. spalio mėn.

Rašiniai, padėkos, prizai.  Mokinių ir jų senelių darbai.

Mokytojų, mokinių ir jų šeimos narių glaudus bendradarbiavimas.

 

4.  Respublikinis pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių projektas ,,Gyvenu Lietuvoje‘‘.

Kauno Petrašiūnų progimnazijos ir Kauno Simono Daukanto progimnazijos mokytojų jungtinė komanda,

iniciatyvinės grupės ,,Vaikas – mokykla – šeima‘‘ narės.

 

2023 m. lapkričio mėn.

Patalpos, informaciniai stendai, padėkos, prizai.

Mokytojų, mokinių ir jų šeimos narių glaudus bendradarbiavimas.

Bendri  šeimos narių  darbai.

5.  Kauno m. ugdymo įstaigų  pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių kalėdinių atvirukų paroda – konkursas ,,Kalėdos, Kalėdos...‘‘.

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos bei KTU inžinerijos licėjaus jungtinė mokytojų komanda, iniciatyvinės grupės ,,Vaikas – mokykla – šeima‘‘ narės, Juozo Grušo memorialinis muziejus.

2023 m. gruodžio mėn.

Patalpos, informaciniai stendai, prizai, padėkos.

Glaudus šeimos narių bendradarbiavimas. Bendri šeimos narių darbai.

 

Mokytojų sąrašas

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Darbovietė

1

Virginija Ručienė, Loreta Bankauskienė, Ina Levčenkaitė, Dalia Karvelienė, Edita Mačiulaitienė, Jurgita Kraciejienė

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija

2

Rasa Laima Tamašauskaitė, Nida Juozaitienė

Kauno Simono Daukanto progimnazija

3

Ilona Bublienė, Rita Murauskienė, Violeta Linikienė

Kauno Veršvų gimnazija

4

Dalia Berentienė, Kristina Biknienė, Lina Mikailienė

Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla

5

Birutė Mineikienė, Rita Aleksandravičienė

Kauno Kazio Griniaus progimnazija

6

Rita Petruškevičienė

Kauno Jono Pauliaus II gimnazija

7

Asta Stanislovaitytė, Irena Valainienė

Kauno Milikonių progimnazija

8

 Asta Maslauskienė, Audronė Freitakienė, Jautrutė Časinienė

Kauno Žaliakalnio progimnazija

9

Daina Girdzevičienė, Alma Katlauskienė

Kauno Petrašiūnų progimnazija

10

Jurgita Sakalauskienė, Diana Kairiūkštienė

Kauno Panemunės pradinė mokykla

11

Rasa Belickienė, Rita Gusarovienė

KTU inžinerijos licėjus

12

Aldona Komisaraitienė, Daiva Klimantavičienė, Sonata Pliupelienė

VDU klasikinio ugdymo mokykla

13

Aušra Morozienė, Genė Balčaitienė, Rasa Bieliūnaitė

Kauno Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija

Iniciatyvinės grupės ,,Vaikas – mokykla – šeima‘‘ koordinatorė Virginija Ručienė

kaunas.lt

KŠIC

pradinukai.lt

lpuma