Atestacija

Atestacija

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2019-04-18)

=>Dokumentas seimo svetainėje

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 142-5669, i. k. 1082070ISAKSAK-3216 
Nauja redakcija nuo 2019-04-18:
Nr. V-444, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06293

kaunas.lt

KŠIC

pradinukai.lt

lpuma