Veiklos programa

Veiklos programa

Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio veiklos programa
2021-2022 mokslo metams

Tikslas: 
Mokytojų profesinės kompetencijos tobulinimas bei ugdymo proceso veiksmingumo ir kūrybiškumo gerinimas.

Uždaviniai:
• Užtikrinti metodinį ir dalykinį bei profesinį mokytojų bendradarbiavimą.
• Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi.

Veiklos kryptys:
- Ugdymo programos įgyvendinimas.
- Mokinių pažinimas bei poreikių tenkinimas, tiriamoji veikla.
- Darbo patirties sklaida.
- Pasitarimai.
- Bendradarbiavimas su kitais metodiniais būreliais, socialiniais partneriais.  

Metodinio būrelio tikslai ir uždaviniai

Veiklos kryptis

Tikslas

Uždaviniai

Ugdymo programos idėjų įgyvendinimas.

Gerinti pradinio ugdymo(si) proceso kokybę ir organizavimą

Teikti metodinę pagalbą atnaujinant programas, diegiant inovatyvius mokymo (si) metodus.
Sudaryti sąlygas ugdytinių kūrybiškumui ir saviraiškai

Mokinių pažinimas ir poreikių tenkinimas, tiriamoji veikla

Siekti, kad teikiamos paslaugos atitiktų pradinės mokyklos vaikų ir šiuolaikinės visuomenės poreikius.

Teikti metodinę pagalbą ugdymo įstaigų vadovams, pedagogams atliekantiems tyrimus.
Atlikti ir apibendrinti tyrimo rezultatus, siekiant padėti sveikos asmenybės vystymuisi.
Praktinę veiklą grįsti tiriamąja veikla.

Gabių mokinių atskleidimas ir ugdymas

Sudaryti sąlygas gabių mokinių kūrybiškumui ir saviraiškai atskleisti.

Padėti pedagogams ir tėvams studijuoti ir suvokti naują ugdymo turinį.

Gerosios darbo patirties sklaida

Tobulinti pradinio ugdymo pedagogų kompetenciją, siekiant ugdymo kokybės.
Tobulinti spec. poreikių vaikų pažinimą ir ugdymą(sį).

Telkti pedagogus-novatorius, užtikrinančius pradinio ugdymo procesų organizavimo modelių naujovę.
Aktyviau įtraukti pedagogus-novatorius į pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų ir projektų rengimą.
Teikti metodinę pagalbą mokytojams kuriant programas.

Pasitarimai

Kelti pedagoginę ir profesinę kompetenciją.

Supažindinti su MB tikslais, uždaviniais, veiklos kryptimis.
Teikti informaciją, siekiant pradinių klasių metodinių grupių mokyklose veiklos efektyvumo.
Inicijuoti diskusijas dėl atnaujinto turinio programų ir jų įgyvendinimo.Aptarti rezultatus, apibendrinti ir skleisti gerąją patirtį.

Bendradarbiavimas, konsultacinė veikla

Aktyvinti ir plėtoti bendradarbiavimą su kitais metodiniais būreliais, socialiniais partneriais.

Keistis informacija, skleidžiant gerąją pedagoginio darbo patirtį iniciatyvinėse kūrybinėse grupėse.
Užmegzti ir palaikyti bendradarbiavimo ryšius su kitais socialiniais partneriais, besirūpinančiais vaikų ugdymu.

 Veiklos būdai:

Metodinė veikla mikrorajonuose – veikla, susijusi su metodika:

 • pedagoginės technologijos,
 • rekomendacijų ugdymo veikėjams sklaida. 

Metodinė veikla iniciatyvinėse kūrybinėse grupėse – mokytojų, mokyklos vadovų bei kitų specialistų organizuota veikla, vienijanti juos pagal veiklos ir ugdymo sritis, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti, keičiantis gerąja pedagogine  patirtimi, naujausia metodine bei dalykine informacija.
Metodinės veiklos organizavimo principai:

 • Švietimo kokybės gerinimas;
 • Savanoriškumas;
 • Viešumas.

Metodinio būrelio funkcijos:

 • Švietimo kokybės gerinimas;
 • Savanoriškumas;
 • Viešumas.
 • Metodinio būrelio funkcijos:
 • Nustatyti veikos prioritetus;
 • Nagrinėti ugdymo turinio įgyvendinimo sėkmingumą;
 • Inicijuoti mokytojų gerosios darbo patirties sklaidą savivaldybėje (regione);
 • Vertinti mokytojų parengtus metodinius darbus, metodines priemones inicijuoti jų sklaidą.

Veikla kūrybinėse iniciatyvinėse grupėse

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Data (mėn.)

Organizatoriai, vieta

Tikslas

 
 

Veikla kūrybinėse iniciatyvinėse grupėse

       

1.

Respublikinis 1-4 klasių mokinių kompiuterinių piešinių konkurso-parodos „Mano vasaros pasaka“

2021-09-28 – 11 27

Kauno Jono Pauliaus II gimnazija, kūrybinė studija „Meno namai“

Skatinti ir plėtoti informacinių technologijų pažinimą ir naudojimą edukaciniame procese.

 

2.

Rašinių „Aš myliu savo senelius“ ir senelių rašinių konkursas

10 mėn.

Sąveikos vaikas-mokykla-šeima skatinimo iniciatyvinė kūrybinė grupė

Kūrybinė raiška.

 

3.

Ilgalaikis projektas „Gyvenu Lietuvoje“

2021-11-04 – 2021-11-26.

Sąveikos „Vaikas-mokykla-šeima“ skatinimo iniciatyvinė  kūrybinė grupė, Kauno Simono Daukanto progimnazija, Kauno Petrašiūnų progimnazija

Šeimos ir mokyklos narių glaudus bendradarbiavimas. Bendri šeimos narių darbai.

 

4.

Rudens sveikatinimo renginys „Sportiškas ruduo”

2021-11-10 iki 2021-11-12

Iniciatyvinė kūrybinė ,,Sveikos gyvensenos“ grupė

Pradinių klasių mokiniai, ikimokyklinukai ir mokytojai  dalyvauja judriose, sveiką gyvenseną skatinančiose, veiklose gamtoje.

 

5.

Pradinių klasių mokytojų ir 3–4 klasių mokinių konferencija ,,Menų malūnas“

11-17

Kauno Juozo Grušo meno gimnazija, Gabių mokinių ugdymo iniciatyvinė grupė

Meninė kūrybinė raiška

 

6.

Kalėdinių atvirukų paroda „Kalėdos, Kalėdos“

11 mėn.

Sąveikos vaikas-mokykla-šeima skatinimo iniciatyvinė  kūrybinė grupė, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija, Juozo Grušo memorialinis muziejus, KTU inžinerijos licėjus.

Bendri šeimos narių darbai.

 

7.

Žiemos sveikatinimo renginys „Žiemos išdaigos“

2022-01-17 – 2022-01-21

Sveikos gyvensenos iniciatyvinė kūrybinė grupė, Kauno miesto pradinių klasių mokiniai ir ikimokyklinių įstaigų mokytojai

Pradinių klasių mokiniai ir mokytojai dalyvauja judriose, sveiką gyvenseną skatinančiose, veiklose gamtoje.

 

8.

Viktorina „Pažink Lietuvą“, skirta Vasario 16-ajai paminėti, 4 klasių mokiniams

02 mėn.

Tautinio ir pilietinio ugdymo iniciatyvinė kūrybinė grupė, Kauno Milikonių progimnazija

Skatins mokinių domėjimąsi Lietuva, sudarys galimybes mokinių pažintinei, kūrybinei saviraiškai.

 

9.

Žiemos sveikatinimo renginio ,,Žiemos išdaigos „refleksija – piešinių paroda.

2022-01-31 – 2022-02-11

Sveikos gyvensenos iniciatyvinė kūrybinė grupė, KŠIC

Geroji patirtis.

 

10.

IT naudojimas ugdant mokinį turintį mokymosi sunkumų

01 mėn.

Mokinių turinčių mokymosi sunkumų iniciatyvinės kūrybinė grupė, VDU klasikinio ugdymo mokykla.

Idėjų mugė

 

11.

Konkursas „Mes – Lietuvos ateitis“, skirta Kovo 11–jai paminėti, 3 klasių mokiniams

03 mėn.

Tautinio ir pilietinio ugdymo iniciatyvinė kūrybinė grupė, Kauno Senamiesčio progimnazija ir Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejus

Atlikdami organizatorių parengtas užduotis komandose, dalyviai pagilins Lietuvos istorines žinias.

 

12.

Kūrybinių darbų paroda ,,Kūryba iš mano rankų“.

03-04

Sąveikos vaikas-mokykla-šeima skatinimo iniciatyvinė kūrybinė grupė, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos bei KTU inžinerijos licėjaus jungtinė mokytojų komanda

Mokyklų, mokinių ir jų šeimos narių glaudus bendradarbiavimas. Bendri šeimų darbai.

 

13.

Sveiko maisto  diena. Renginys „Valgau sveikai – jaučiuosi gerai“

2022-03-15

Sveikos gyvensenos iniciatyvinė kūrybinė grupė

Sveikatos saugojimo kompetencijos ugdymas.

 

14.

Sveiko maisto  diena. Renginio „Valgau sveikai – jaučiuosi gerai“ refleksija -darbelių paroda

2022-04-01 iki 2022-04-30

Pradinių klasių mokiniai ir ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai bei mokytojai, KŠIC, Sveikos gyvensenos iniciatyvinė kūrybinė grupė, Kauno Viešoji biblioteka

Sveikatos saugojimo kompetencijos ugdymas.

 

15.

Piešinių paroda-konkursas Ąžuolyne

05 mėn.

Sąveikos „Vaikas-mokykla-šeima“ skatinimo iniciatyvinė kūrybinė grupė, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos ir Kauno Panemunės pradinės mokyklos jungtinė mokytojų komanda.

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos ir Kauno Panemunės pradinės mokyklos jungtinė mokytojų komanda, iniciatyvinės grupės „Vaikas – mokykla – šeima“ narės.

 

16.

Dviračių varžybos „Po miestelį dviratuku“

2022-04-26 iki 2022-04-30

Sveikos gyvensenos iniciatyvinė kūrybinė grupė

Bendradarbiavimas su ikimokyklinėmis įstaigomis sportinėse rungtyse su dviračiais, saugaus elgesio važiuojant su dviračiu ugdymas.

 
 

Žinių ir pasiekimų įvertinimų renginiai

       

1.

Meninio skaitymo konkursas 3-ių ir 4-ų klasių mokiniams

01-03 mėn.

Metodinis būrelis, mikrorajonuose, mieste. VDU klasikinio ugdymo mokykla

Meninio žodžio raiška.

 

2.

Dailyraščio konkursas 2-ų, 3-ių ir 4-ų klasių mokiniams

 01

 „Ryto“ pradinė mokykla

Dailaus rašto puoselėjimas.

3.

Matematikos popietė 2 klasių mokiniams „Mąstau ir skaičiuoju 2022“

03

Gabių vaikų paieškos, ugdymo iniciatyvinė grupė, KTU inžinerijos licėjus

Sudaryti galimybę moksleiviams išbandyti savo jėgas matematikoje.

4.

Gamtos pažinimo olimpiada „Giliukas“ 3 klasių mokiniams

03

Kauno Tado Ivanausko progimnazija

Gamtamokslinių gebėjimų saviraiška, patikra

5.

3–4 klasių mokinių savos kūrybos eilėraščių konkursas „Saulės spindulėlis“

03-04 mėn.

VDU klasikinio ugdymo mokykla

Gabių mokinių saviraiška, skatinimas

6.

4 klasių mokinių protmūšis ,,Kalbus kalba , darbus dirba“

03

Tautinio ir pilietinio ugdymo iniciatyvinė kūrybinė grupė, Kauno Šilo pradinė mokykla

Gabių mokinių saviraiška, pažinimas, skatinimas

7.

3 klasių mokiniams viktorina "Protų mūšis"

04

Gabių vaikų paieškos, ugdymo iniciatyvinė grupė Panemunės pradinė mokykla

Gabių mokinių saviraiška, pažinimas, skatinimas

8.

Matematikos olimpiada 4 klasių mokiniams „Skaičiukas 2022“

04-07 arba 04-14

Gabių vaikų paieškos, ugdymo iniciatyvinė grupė, „Varpelio“ pradinė mokykla

Gabių vaikų matematikai saviraiška, matematikos olimpiada. Sudaryti galimybę moksleiviams išbandyti savo jėgas matematikoje.

9.

1–4 klasių mokinių šokių konkursas ,,Šokių fiesta 2022“

2022-04-29

Sveikos gyvensenos iniciatyvinė kūrybinė grupė, Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis

Populiarinti šokio meną, kaip laisvalaikio edukacinę bei prevencinę priemonę

 

Pasitarimai metodinių grupių pirmininkams

       

1.

Pradinių klasių mokytojų metodinių grupių pirmininkų pasitarimas

03

Metodinis būrelis

Informacijos pateikimas, grįžtamasis ryšys.

 

2.

Pradinių klasių mokytojų diskusija ,,Pasiruošimas dirbti pagal atnaujinto ugdymo programas“

06

Metodinis būrelis, KŠIC

 Laiku suteikta informacija

 

Kauno miesto pradinių klasių mokytojų MB pirmininkė Larisa Bukinienė

lpuma