Veiklos programa

Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio veiklos programa 2016 metams

 

Tikslas: 

Mokytojų profesinės kompetencijos tobulinimas bei ugdymo proceso veiksmingumo ir kūrybiškumo gerinimas.

 

Uždaviniai:

• Užtikrinti metodinį ir dalykinį bei profesinį mokytojų bendradarbiavimą.

• Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi.

 

VEIKLOS KRYPTYS:

- Ugdymo programos įgyvendinimas.

- Mokinių pažinimas bei poreikių tenkinimas, tiriamoji veikla.

- Darbo patirties sklaida.

- Pasitarimai.

- Bendradarbiavimas su kitais metodiniais būreliais, socialiniais partneriais.  

 

Metodinio būrelio tikslai ir uždaviniai

 

Ugdymo programos idėjų įgyvendinimas.  

 

Tikslas

Gerinti pradinio ugdymo(si) proceso kokybę ir organizavimą

Uždaviniai

Teikti metodinę pagalbą diegiant inovatyvius mokymo (si) metodus.

Sudaryti sąlygas ugdytinių kūrybiškumui ir saviraiškai.

 

Mokinių pažinimas ir poreikių tenkinimas, tiriamoji veikla

Tikslas

Siekti, kad teikiamos paslaugos atitiktų pradinės mokyklos vaikų ir šiuolaikinės visuomenės poreikius

Uždaviniai

Teikti metodinę pagalbą ugdymo įstaigų vadovams, pedagogams atliekantiems tyrimus.

Atlikti ir apibendrinti tyrimo rezultatus, siekiant padėti sveikos asmenybės vystymuisi.

Praktinę veiklą grįsti tiriamąja veikla.

 

 

Gabių mokinių atskleidimas ir ugdymas

Tikslas

Sudaryti sąlygas gabių mokinių kūrybiškumui ir saviraiškai atskleisti.

Uždaviniai

Padėti pedagogams ir tėvams studijuoti ir suvokti naują ugdymo turinį.

 

Gerosios darbo patirties sklaida

Tikslas

Tobulinti pradinio ugdymo pedagogų kompetenciją, siekiant ugdymo kokybės.

Tobulinti spec. poreikių vaikų pažinimą ir ugdymą(sį)

Uždaviniai

Telkti pedagogus - novatorius, užtikrinančius pradinio ugdymo procesų organizavimo modelių naujovę.

Aktyviau įtraukti pedagogus - novatorius į pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų ir projektų rengimą.

Teikti metodinę pagalbą mokytojams kuriant programas.

 

Pasitarimai

 

Tikslas

Kelti pedagoginę ir profesinę kompetenciją.

Uždaviniai

Supažindinti su MB tikslais, uždaviniais, veiklos kryptimis.

Teikti informaciją, siekiant pradinių klasių metodinių grupių mokyklose veiklos efektyvumo.

Aptarti rezultatus, apibendrinti ir skleisti gerąją patirtį.

 

Bendradarbiavimas, konsultacinė veikla

Tikslas

Aktyvinti ir plėtoti bendradarbiavimą su kitais metodiniais būreliais, socialiniais partneriais.

Uždaviniai

Keistis informacija, skleidžiant gerąją pedagoginio darbo patirtį iniciatyvinėse kūrybinėse grupėse.

Užmegzti ir palaikyti bendradarbiavimo ryšius su kitais socialiniais partneriais, besirūpinančiais vaikų ugdymu.

Veiklos būdai:

 

Metodinė veikla mikrorajonuose– veikla, susijusi su metodika:

 • pedagoginės technologijos,
 • rekomendacijų ugdymo veikėjams sklaida. 

Metodinė veikla iniciatyvinėse kūrybinėse grupėse –mokytojų, mokyklos vadovų bei kitų specialistų organizuota veikla, vienijanti juos pagal veiklos ir ugdymo sritis, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti, keičiantis gerąja pedagogine  patirtimi, naujausia metodine bei dalykine informacija.

 

Metodinės veiklos organizavimo principai:

 • Švietimo kokybės gerinimas;
 • Savanoriškumas;
 • Viešumas.

Metodinio būrelio funkcijos:

 

 • Švietimo kokybės gerinimas;
 • Savanoriškumas;
 • Viešumas.
 • Metodinio būrelio funkcijos:
 • Nustatyti veikos prioritetus;
 • Nagrinėti ugdymo turinio įgyvendinimo sėkmingumą;
 • Inicijuoti mokytojų gerosios darbo patirties sklaidą savivaldybėje (regione);
 • Vertinti mokytojų parengtus metodinius darbus, metodines priemones inicijuoti jų sklaidą.

 

Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Jolanta Vengalienė.

 

Renginiai

Veikla kūrybinėse iniciatyvinėse grupėse

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Data (mėn.)

Organizatoriai, vieta

Tikslas

 

Sveikatinimo renginys ,,Žaisk ir sportuok lauke”

 

01-02 mėn.

Sveikos gyvensenos iniciatyvinė kūrybinė grupė, Kauno miesto pradinių klasių mokiniai ir ikimokyklinių įstaigų mokytojai

Pradinių klasių mokiniai ir mokytojai dalyvauja judriose, sveiką gyvenseną skatinančiose, veiklose gamtoje. Akimirkos fiksuojamos nuotraukose. Paruošti aprašai bus eksponuojami mieste.

 

Plaukimo varžybos ,,Mes mažieji plaukikai“

01

Sveikos gyvensenos iniciatyvinė kūrybinė grupė

Sportinių estafečių varžytuvės. Bendradarbiavimas su plaukimo mokykla.

 

Kilnojama Kauno miesto mokinių kūrybinių darbų paroda „Etno ženklai vaikų kūryboje“, skirta Bibliotekų metams, Vietos bendruomenių metams, IV etapas

V etapas

 

VI etapas

2016 – 01 – 15 2016 – 02 – 29

 

 

 

Kovas

 

balandis

Meninės raiškos iniciatyvinė kūrybinė grupė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

 

 

 

V.Kudirkos viešosios bibliotekos „Aušros“ filiale (Aušros g. 37)

Kauno tautinės kultūros centre (A.Jakšto g. 18)

Skatinti etnokultūros raišką meniniuose darbuose, tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

 

Šeimų popietė ,,Senų daiktų istorijos‘‘

02 mėn.

Sąveikos vaikas-mokykla-šeima skatinimo iniciatyvinė kūrybinė grupė, Žaliakalnio progimnazija

Mokytojų, mokinių ir jų šeimos narių glaudus bendradarbiavimas.

 

Akcija, skirta tarptautinei saugesnio interneto dienai

02 mėn.

IKT diegimo iniciatyvinė kūrybinė

Prevencinė veikla

 

Sveikatinimo renginio ,,Žaisk ir sportuok lauke” veiklų aprašų paroda.

02

Sveikos gyvensenos iniciatyvinė kūrybinė grupė, KPKC

Geroji patirtis.

 

4 klasių mokinams viktorina „Pažink Lietuvą“, skirta Vasario 16- ajai paminėti

02 11

Tautinių tradicijų puoselėjimo iniciatyvinė kūrybinė grupė, Milikonių pagrindinė mokykla

Skatinti mokinių domėjimąsi Lietuva, sudaryti galimybes mokinių pažintinei, kūrybinei saviraiškai.

 

Apskrito stalo diskusija bibliotekoje „Etninės kultūros kompetencijos plėtotė: liaudies menas bibliotekoje“

02 - 29

Meninės raiškos iniciatyvinė kūrybinė grupė, KPKC biblioteka

Patirties sklaida.

 

Kauno m. pradinių klasių mokinių pateikčių, parengtų naudojant IKT,  konkursas „Mano Lietuva“

03 mėn.

IKT diegimo iniciatyvinė kūrybinė, Kauno humanitarinė pagrindinė mokykla

Bendradarbiavimo skatinimas, kuriant bendrą IKT produktą

 

Konkursas viktorina „Mes – Lietuvos ateitis“

03-01

Tautinių tradicijų puoselėjimo iniciatyvinė kūrybinė grupė, Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinė  mokykla ir Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejus

Atlikdami organizatorių parengtas užduotis komandose,  dalyviai pagilins Lietuvos istorines žinias.

 

Kauno miesto 2-4 klasių mokinių ir jų šeimų narių bei mokytojų konkursas, naudojant IKT „Kovo 11-oji mano šeimoje“

03

IKT diegimo iniciatyvinė kūrybinė, KTU Vaižganto progimnazija

IKT tikslingas panaudojimas

 

Ilgalaikis projektas ,,Papuoškime miestą gėlėmis‘‘.

03-09

Sąveikos vaikas-mokykla-šeima skatinimo iniciatyvinė kūrybinė grupė, K.Griniaus progimnazija

Mokyklų, mokinių ir jų šeimos narių glaudus bendradarbiavimas. Bendri bendruomenių projektai.

 

Meninės raiškos kūrybinės grupės mokytojų ugdytinių darbų paroda „Skirtukas - knygos broliukas“, skirta knygnešio dienai.

03-16

Meninės raiškos iniciatyvinė kūrybinė grupė, Vietos mokyklų bendruomenės, bibliotekos

Meninės raiškos iniciatyva, skatinanti knygų skaitymo iniciatyvą

 

Kūrybinių darbų paroda ,,Kūryba iš mano rankų‘‘.Tema ,,Gėlės“

03 – 04 mėn.

Sąveikos vaikas-mokykla-šeima skatinimo iniciatyvinė kūrybinė grupė
Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vid. mokyklos mokytojų komanda, Lietuvos švietimo istorijos muziejus

Mokyklų, mokinių ir jų šeimos narių glaudus bendradarbiavimas. Bendri šeimų darbai

 

Respublikinė pradinių klasių mokinių eilėraščių popietė ir kūrybinių darbų paroda „Šimtą metų aš gyvensiu vaikų širdelėse..."

04 mėn.

Tautinių tradicijų puoselėjimo iniciatyvinė kūrybinė grupė Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla-daugiafunkcis centras

Saugos ir puoselės tautinės kultūros paveldą, skatins domėjimąsi lietuvių menininkų kūryba, ugdys pagarbą kultūriniam palikimui.

 

Sveikatingumo šventė „Lenktyniausime su vėju“

05 mėn.

Sveikos gyvensenos iniciatyvinė kūrybinė grupė

Bendradarbiavimas su ikimokyklinėmis įstaigomis sportinėse rungtyse su dviračiais, saugaus elgesio važiuojant su dviračiu ugdymas.

 

Paroda piešinių ,,Mano svajonių dviratis“

05

Sveikos gyvensenos iniciatyvinė kūrybinė grupė, KPKC

Geroji patirtis. Saugaus eismo integracija į neformaliąją veiklą.

 

Piešinių ant asfalto paroda – konkursas ,,Mano miestas‘‘ Kauno Ąžuolyne

05 mėn.

Sąveikos vaikas-mokykla-šeima skatinimo iniciatyvinė kūrybinė grupė, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinės mokyklos mokytojų komanda

Mokyklos, šeimos ir mokinių bendri darbai

 

Respublikinė koliažų ir literatūrinių miniatiūrų paroda „Piliakalnio paslaptis“, skirta Vietos bendruomenių metams, I etapas

09-12

Meninės raiškos iniciatyvinė kūrybinė grupė

Tarpdalykinės integracijos:istorijos, dailės, lietuvių k. skatinimas.

 

Tarptautinis pradinių klasių mokinių kompiuterinių pateikčių konkursas pagal A. Puškino pasaką „Pasaka apie auksinį gaidelį".

10 mėn.

IKT diegimo iniciatyvinė kūrybinė, Kauno A. Puškino gimnazija

Kompiuterinio raštingumo, kūrybiškumo ugdymas

 

Rašinių „Aš myliu savo senelius“ ir senelių rašinių konkursas

10 mėn.

Sąveikos vaikas-mokykla-šeima skatinimo iniciatyvinė kūrybinė grupė

Kūrybinė raiška

 

Tarptautinis pradinių klasių mokinių konkursas „Lygūs, bet skirtingi“

10 mėn.

Tautinių tradicijų puoselėjimo iniciatyvinė kūrybinė grupė, Kauno Milikonių pagrindinė mokykla, Jonavos kultūros centras

Skatins mokinius domėtis Lietuvoje gyvenančiomis tautomis, stiprinti ryšius su lietuviais, gyvenančiais užsienyje.

 

Akcija „Kaip sveikai pradėti dieną“

10 mėn.

Sveikos gyvensenos iniciatyvinė kūrybinė grupė

Sveikos gyvensenos skatinimas, sveikatos programos integracija į neformalųjį ugdymą

 

Ilgalaikis projektas ,,Mano šeimos tradicijos‘‘

11 mėn.

Sąveikos vaikas-mokykla-šeima skatinimo iniciatyvinė kūrybinė grupė, S.Daukanto progimnazija

Šeimos ir mokyklos narių glaudus bendradarbiavimas. Bendri šeimos narių darbai

 

Šeimų šventė ,,Sumani šeima“

11 mėn.

Sąveikos vaikas-mokykla-šeima skatinimo iniciatyvinė kūrybinė grupė, Milikonių pagrindinė mokykla

Šeimos ir mokyklos narių glaudus bendradarbiavimas, kūrybinė raiška

 

Tarptautinis mokinių ir jų šeimos narių bei mokytojų kūrybinių darbų projektas „Piešiame kompiuteriu“

11 mėn.

IKT diegimo iniciatyvinė kūrybinė, Žaliakalnio progimnazija, Kauno Pilėnų pagrindinė mokykla, Kauno m. pradinių klasių metodinio būrelio internetinė svetainė

Tikslingas IKT panaudojimas kuriant piešinį.

 

Praktiniai rankdarbių mokymai „Sukurk eglutės žaisliuką“

11-12 mėn.

Meninės raiškos iniciatyvinė kūrybinė grupė, tautinės kultūros centras

Skatinti bendruomenių bendradarbiavimą, kūrybinę saviraišką.

 

Advento akcija susitikimas „Pasidalinkime gerumo saulute“

12 mėn.

Meninės raiškos iniciatyvinė kūrybinė grupė, tautinės kultūros centras, vaikų literatūros muziejus

Skatinti bendruomenių bendradarbiavimą, kūrybinę saviraišką.

 

Kalėdinių atvirukų paroda ,,Kalėdos, Kalėdos...‘‘

11-12 mėn.

Sąveikos vaikas-mokykla-šeima skatinimo iniciatyvinė kūrybinė grupė, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija, J.Grušo memorialinis muziejus, KTU licėjus.

Bendri šeimos narių darbai

 

Žinių ir pasiekimų įvertinimų renginiai

Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Data (mėn.)

Organizatoriai, vieta

Rezultatas

1.

Meninio skaitymo konkursas

03-05 mėn.

Metodinis būrelis, mikrorajonuose, mieste, Dramos teatras

Meninio žodžio raiška.

2.

Matematikos olimpiada 4 klasių mokiniams „Skaičiukas 2016“

 

Matematikos popietė 2 klasių mokiniams „Mąstau ir skaičiuoju 2016“

04 mėn.

 

 

03 mėn.

Gabių vaikų paieškos, ugdymo iniciatyvinė grupė, „Varpelio“ pradinė mokykla

 

Gabių vaikų paieškos, ugdymo iniciatyvinė grupė, KTU inžinerijos licėjus

 

Gabių vaikų matematikai saviraiška, matematikos olimpiada. Sudaryti galimybę moksleiviams
išbandyti savo jėgas matematikoje.

Sudaryti galimybę moksleiviams
išbandyti savo jėgas matematikoje.

3.

3-4 klasių mokinių savos kūrybos eilėraščių konkursas „Saulės spindulėlis“

03 mėn.

Kauno Dainavos pagrindinė mokykla

Gabių mokinių saviraiška, skatinimas

 

3 klasių mokiniams viktorina "Protų mūšis"

03 mėn.

Gabių vaikų paieškos, ugdymo iniciatyvinė grupė Panemunės pradinė mokykla

Gabių mokinių saviraiška, pažinimas, skatinimas

 

4 klasių mokinių raštingumo konkursas „Raštingiausias pradinukas 2016“

05mėn.

Gabių vaikų paieškos, ugdymo iniciatyvinė grupė, „Vyturio“ gimnazija

Raštingiausio ketvirtoko rinkimai

 

Kalbos viktorina "Žodį po žodžio į širdį sudėsiu"

10  mėn.

Gabių vaikų paieškos, ugdymo iniciatyvinė grupė, darželis-mokykla „Šviesa“

Gabių vaikų lietuvių kalbai saviraiška. Sudaryti galimybę moksleiviams išbandyti savo jėgas.

4.

Pasaulio pažinimo popietė 4 klasių mokiniams „Aš ir pasaulis“

11 mėn.

Gabių vaikų paieškos, ugdymo iniciatyvinė grupė, mokykla-darželis „Rūtelė“

Gamtamokslinių gebėjimų saviraiška, patikra

 

Pasitarimai metodinių grupių pirmininkams

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas

Data (mėn.)

Organizatoriai, vieta

Tikslas

1.

Pradinių klasių mokytojų metodinių grupių pirmininkų pasitarimas

03, 12 mėn.

Metodinis būrelis

Informacijos pateikimas, grįžtamasis ryšys.

 

Konsultacijos miesto mokytojams

Eil.
Nr.

Tema

Data (mėn.)

Vieta

1.

Mąstymo žemėlapių panaudojimas pamokose

vasaris

Dainavos pagrindinė mokykla, KPKC

2.

Kūrybiškumą skatinantys mokymosi metodai

kovas

KPKC

3.

Knygų skaitymo skatinimo būdai

balandis

KPKC

4.

Mokinių raštingumo ugdymas

gegužė

Dainavos pagrindinė mokykla, KPKC

5.

IKT pamokose.

birželis

KPKC

6.

Įdomi muzikos pamoka

spalis

KPKC

7.

Kūno kultūros pamokoje.

lapkritis

KPKC