Veiklos programa

Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio veiklos programa
2019-2020 mokslo metams

Tikslas: 
Mokytojų profesinės kompetencijos tobulinimas bei ugdymo proceso veiksmingumo ir kūrybiškumo gerinimas.

Uždaviniai:
• Užtikrinti metodinį ir dalykinį bei profesinį mokytojų bendradarbiavimą.
• Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi.

VEIKLOS KRYPTYS:
- Ugdymo programos įgyvendinimas.
- Mokinių pažinimas bei poreikių tenkinimas, tiriamoji veikla.
- Darbo patirties sklaida.
- Pasitarimai.
- Bendradarbiavimas su kitais metodiniais būreliais, socialiniais partneriais.  

Metodinio būrelio tikslai ir uždaviniai

Ugdymo programos idėjų įgyvendinimas.  

Tikslas
Gerinti pradinio ugdymo(si) proceso kokybę ir organizavimą

Uždaviniai
Teikti metodinę pagalbą diegiant inovatyvius mokymo (si) metodus.
Sudaryti sąlygas ugdytinių kūrybiškumui ir saviraiškai.

Mokinių pažinimas ir poreikių tenkinimas, tiriamoji veikla

Tikslas
Siekti, kad teikiamos paslaugos atitiktų pradinės mokyklos vaikų ir šiuolaikinės visuomenės poreikius

Uždaviniai
Teikti metodinę pagalbą ugdymo įstaigų vadovams, pedagogams atliekantiems tyrimus.
Atlikti ir apibendrinti tyrimo rezultatus, siekiant padėti sveikos asmenybės vystymuisi.
Praktinę veiklą grįsti tiriamąja veikla.

 

Gabių mokinių atskleidimas ir ugdymas

Tikslas
Sudaryti sąlygas gabių mokinių kūrybiškumui ir saviraiškai atskleisti.

Uždaviniai
Padėti pedagogams ir tėvams studijuoti ir suvokti naują ugdymo turinį.

Gerosios darbo patirties sklaida

Tikslas
Tobulinti pradinio ugdymo pedagogų kompetenciją, siekiant ugdymo kokybės.
Tobulinti spec. poreikių vaikų pažinimą ir ugdymą(sį)

Uždaviniai
Telkti pedagogus - novatorius, užtikrinančius pradinio ugdymo procesų organizavimo modelių naujovę.
Aktyviau įtraukti pedagogus - novatorius į pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų ir projektų rengimą.
Teikti metodinę pagalbą mokytojams kuriant programas.

Pasitarimai

Tikslas
Kelti pedagoginę ir profesinę kompetenciją.

Uždaviniai
Supažindinti su MB tikslais, uždaviniais, veiklos kryptimis.
Teikti informaciją, siekiant pradinių klasių metodinių grupių mokyklose veiklos efektyvumo.
Aptarti rezultatus, apibendrinti ir skleisti gerąją patirtį.

Bendradarbiavimas, konsultacinė veikla

Tikslas
Aktyvinti ir plėtoti bendradarbiavimą su kitais metodiniais būreliais, socialiniais partneriais.

Uždaviniai
Keistis informacija, skleidžiant gerąją pedagoginio darbo patirtį iniciatyvinėse kūrybinėse grupėse.
Užmegzti ir palaikyti bendradarbiavimo ryšius su kitais socialiniais partneriais, besirūpinančiais vaikų ugdymu.

Veiklos būdai:

Metodinė veikla mikrorajonuose – veikla, susijusi su metodika:

 • pedagoginės technologijos,
 • rekomendacijų ugdymo veikėjams sklaida. 

Metodinė veikla iniciatyvinėse kūrybinėse grupėse –mokytojų, mokyklos vadovų bei kitų specialistų organizuota veikla, vienijanti juos pagal veiklos ir ugdymo sritis, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti, keičiantis gerąja pedagogine  patirtimi, naujausia metodine bei dalykine informacija.

Metodinės veiklos organizavimo principai:

 • Švietimo kokybės gerinimas;
 • Savanoriškumas;
 • Viešumas.

Metodinio būrelio funkcijos:

 • Švietimo kokybės gerinimas;
 • Savanoriškumas;
 • Viešumas.
 • Metodinio būrelio funkcijos:
 • Nustatyti veikos prioritetus;
 • Nagrinėti ugdymo turinio įgyvendinimo sėkmingumą;
 • Inicijuoti mokytojų gerosios darbo patirties sklaidą savivaldybėje (regione);
 • Vertinti mokytojų parengtus metodinius darbus, metodines priemones inicijuoti jų sklaidą.

Veikla kūrybinėse iniciatyvinėse grupėse

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Data (mėn.)

Organizatoriai, vieta

Tikslas

1.

Rašinių „Aš myliu savo senelius“ ir senelių rašinių konkursas

10 mėn.

Sąveikos vaikas-mokykla-šeima skatinimo iniciatyvinė kūrybinė grupė

Kūrybinė raiška.

2.

Tarptautinis pradinių klasių mokinių ir jų šeimų narių kompiuterinių pateikčių konkursas „Gražiausia iliustracija pagal A. Puškino kūrinius“

12 mėn.

IKT diegimo iniciatyvinė kūrybinė, Kauno A. Puškino gimnazija

Kompiuterinio raštingumo, kūrybiškumo ugdymas.

3.

Ilgalaikis projektas ,,Mano šeimos tradicijos“

10-11

Sąveikos „Vaikas-mokykla-šeima“ skatinimo iniciatyvinė kūrybinė grupė, S.Daukanto progimnazija, Petrašiūnų progimnazija

Šeimos ir mokyklos narių glaudus bendradarbiavimas. Bendri šeimos narių darbai.

4.

Pradinių klasių mokytojų ir 3-4 klasių mokinių mokinių konferencija ,,Menų malūnas“  

11

J.Grušo meno gimnazija, Gabių mokinių ugdymo iniciatyvinė grupė

Meninė kūrybinė raiška

5.

Šeimų šventė „Sumani šeima“

11

Sąveikos „Vaikas-mokykla-šeima“ skatinimo iniciatyvinė kūrybinė grupė, Milikonių progimnazija.

Šeimos ir mokyklos narių glaudus bendradarbiavimas, kūrybinė raiška.

6. 

2–4 klasių mokinių literatūrinė viktorina  „Pelėdos knygynas“

11

Gabių mokinių ugdymo iniciatyvinė grupė, „Ryto“ pradinė mokykla

Skaitymo įgūdžių tobulinimas.

7.

Kalėdinių atvirukų paroda ,,Kalėdos, Kalėdos...‘‘

11-12 mėn.

Sąveikos vaikas-mokykla-šeima skatinimo iniciatyvinė kūrybinė grupė, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija, J.Grušo memorialinis muziejus, KTU licėjus.

Bendri šeimos narių darbai.

8.

Respublikinis švietimo įstaigų
1 - 2 klasių renginys- popietė ,,Mes- maži piemenukai“

11 mėn.

Tautinio ir pilietinio ugdymo iniciatyvinė kūrybinė grupė, Kauno Jono Pauliaus II gimnazija

Puoselėti tautinės kultūros paveldą.

9. 

Žiemos sveikatinimo renginys  „Žiema džiaugiuosi – gerai jaučiuosi”

2020-01-06 iki 2020-01-31

Sveikos gyvensenos iniciatyvinė kūrybinė grupė, Kauno miesto pradinių klasių mokiniai ir ikimokyklinių įstaigų mokytojai

Pradinių klasių mokiniai ir mokytojai dalyvauja judriose, sveiką gyvenseną skatinančiose, veiklose gamtoje.

10.

Respublikinis pradinių klasių lietuvių kalbos konkursas-viktorina „Kaunas kaip raštas, įaustas į drobę“.

01 23

Erudito licėjus, Gabių mokinių ugdymo iniciatyvinė grupė

Lietuvių kalbos pažinimo įgūdžių raiška.

11.

Viktorina „Pažink Lietuvą“, skirta Vasario 16- ajai
paminėti, 4 klasių
mokiniams

02 mėn.

Tautinio ir pilietinio ugdymo iniciatyvinė kūrybinė grupė, Kauno Milikonių progimnazija

Skatins mokinių domėjimąsi Lietuva, sudarys galimybes mokinių pažintinei, kūrybinei saviraiškai.

 1.  

Šeimų popietė ,,Senų daiktų istorijos“

03 mėn

Sąveikos vaikas-mokykla-šeima skatinimo iniciatyvinė kūrybinė grupė, Žaliakalnio progimnazija

Mokytojų, mokinių ir jų šeimos narių glaudus bendradarbiavimas.

 1.  

Žiemos sveikatinimo renginio ,,Žiema džiaugiuosi – gerai jaučiuosi” refleksija – mokinių kūrybinių darbų paroda.

2020-02-11 iki 2020-03-03

Sveikos gyvensenos iniciatyvinė kūrybinė grupė, KPKC

Geroji patirtis.

 1.  

Konkursas „Mes – Lietuvos ateitis“, skirta Kovo 11 – ajai paminėti, 3 klasių mokiniams

03 mėn.

Tautinio ir pilietinio ugdymo iniciatyvinė kūrybinė grupė, Kauno Senamiesčio progimnazija ir Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejus

Atlikdami organizatorių parengtas užduotis komandose,  dalyviai pagilins Lietuvos istorines žinias.

 1.  

Kūrybinių darbų paroda ,,Kūryba iš mano rankų“. Tema: ,,Medis lietuvių tautodailėje“.

03-04

Sąveikos vaikas-mokykla-šeima skatinimo iniciatyvinė kūrybinė grupė, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos bei  KTU inžinerijos licėjaus  jungtinė mokytojų komanda

Mokyklų, mokinių ir jų šeimos narių glaudus bendradarbiavimas. Bendri šeimų darbai.

 1.  

Sporto varžybos ,,Linksmosios estafetės kitaip“

2020-04-06 iki 2020-04-10

Sveikos gyvensenos iniciatyvinė kūrybinė grupė

Sveikatos saugojimo kompetencijos ugdymas.

 1.  

Sporto varžybų ,,Linksmosios estafetės kitaip“ refleksija – stendinis pranešimas.

2019-04-21 iki 2019-05-12

Kauno miesto pradinių klasių mokiniai ir ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai bei mokytojai, KPKC, Sveikos gyvensenos iniciatyvinė kūrybinė grupė

Sveikatos saugojimo kompetencijos ugdymas.

 1.  

Respublikinė pradinių klasių mokinių eilėraščių  popietė ir kūrybinių darbų paroda „Šimtą metų aš gyvensiu vaikų širdelėse...“

04 mėn.

Tautinio ir pilietinio ugdymo iniciatyvinė kūrybinė grupė, Kauno
Bernardo Brazdžionio mokykla

Puoselės tautinės kultūros paveldą, skatins domėjimąsi lietuvių menininkų kūryba, ugdys pagarbą kultūriniam palikimui.

 1.  

Piešinių paroda – konkursas Ąžuolyne  ,,Draugiškas Kaunas“

05

Sąveikos „Vaikas-mokykla-šeima“ skatinimo iniciatyvinė kūrybinė grupė, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos  ir Kauno Panemunės pradinės mokyklos jungtinė mokytojų komanda.

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos ir Kauno Panemunės pradinės mokyklos jungtinė mokytojų komanda, iniciatyvinės grupės ,,Vaikas – mokykla – šeima‘‘ narės.

 1.  

Dviračių varžybos ,,Aš minu dviratuku“

05

Sveikos gyvensenos iniciatyvinė kūrybinė grupė

Bendradarbiavimas su ikimokyklinėmis įstaigomis sportinėse rungtyse su dviračiais, saugaus elgesio važiuojant su dviračiu ugdymas.

 

Žinių ir pasiekimų įvertinimų renginiai

Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Data (mėn.)

Organizatoriai, vieta

Rezultatas

 1.  

Meninio skaitymo konkursas

01-03 mėn.

Metodinis būrelis, mikrorajonuose, mieste. Kauno Dainavos progimnazija.

Meninio žodžio raiška.

 1.  

Matematikos popietė 2 klasių mokiniams „Mąstau ir skaičiuoju 2020“

03 24

Gabių vaikų paieškos, ugdymo iniciatyvinė grupė, KTU inžinerijos licėjus

Sudaryti galimybę moksleiviams
išbandyti savo jėgas matematikoje.

 1.  

Gamtos pažinimo olimpiada „Giliukas“ 3 klasių mokiniams

03 25

T.Ivanausko progimnazija

Gamtamokslinių gebėjimų saviraiška, patikra

 1.  

3-4 klasių mokinių savos kūrybos eilėraščių konkursas „Saulės spindulėlis“

03-04 mėn.

Kauno Dainavos progimnazija

Gabių mokinių saviraiška, skatinimas

 1.  

3 klasių mokiniams viktorina "Protų mūšis"

04 09

Gabių vaikų paieškos, ugdymo iniciatyvinė grupė Panemunės pradinė mokykla

Gabių mokinių saviraiška, pažinimas, skatinimas

 1.  

Matematikos olimpiada 4 klasių mokiniams „Skaičiukas 2020“

04 02

 

Gabių vaikų paieškos, ugdymo iniciatyvinė grupė, „Varpelio“ pradinė mokykla

 

Gabių vaikų matematikai saviraiška, matematikos olimpiada. Sudaryti galimybę moksleiviams
išbandyti savo jėgas matematikoje.

 1.  

4 klasių mokinių raštingumo konkursas „Raštingiausias pradinukas 2020“

04 02

Gabių vaikų paieškos, ugdymo iniciatyvinė grupė, „Vyturio“ gimnazija

Raštingiausio ketvirtoko rinkimai

 

Pasitarimai metodinių grupių pirmininkams

Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Data (mėn.)

Organizatoriai, vieta

Tikslas

1.

Pradinių klasių mokytojų metodinių grupių pirmininkų pasitarimas

03

Metodinis būrelis

Informacijos pateikimas, grįžtamasis ryšys.

2.

Pradinių klasių mokytojų konferencija „Informatika pradiniame ugdyme “

06

Metodinis būrelis, KPKC

Geroji patirtis

 

 

  Atsakingos už metodinę veiklą mokyklose

Jolanta Vengalienė (mokytoja ekspertė)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., 868215375

 

Larisa Bukinienė (mokytoja metodininkė)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , 867438396

Kauno „Šilo“ pradinėje mokykloje
Kauno Prezidento V.Adamkaus gimnazijoje
Kauno J.Dobkevičiaus progimnazijoje
Kauno „Varpelio“ pradinėje mokykloje
Kauno Tirkiliškių mokykloje-darželyje

Violeta Mickevičienė (mokytoja metodininkė)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , 861213886

Kauno  S.Daukanto progimnazijoje
Kauno  Kovo  11–osios gimnazijoje
Kauno  Juozo Urbšio katalikiškoje pagr.m-kloje
Kauno Nemuno mokykloje DC

Lina Jurevičienė (mokytoja metodininkė)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , 867238203

Kauno Panemunės pradinėje mokykloje,
Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje,
Kauno Rokų gimnazijoje,
Kauno Suzuki pradinėje mokykloje,
Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijoje
Kauno Veršvų gimnazijoje
Kauno K.Griniaus progimnazijoje

Dalia Sutkaitienė (mokytoja metodininkė)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.,  861016114

Kauno  Pr. Mašioto pradinėje m-kloje,
Kauno ,,Ryto“ pradinėje  m-kloje,
Kauno T.Ivanausko progimnazijoje,
Kauno ,,Žiburio“ pagrindinėje m-kloje
Kauno Žaliakalnio progimnazijoje
Kauno Petrašiūnų progimnazijoje
Kauno ,,Vyturio“ gimnazijoje
Kauno  ,,Šviesa“ mokykloje-darželyje

Jūratė Skerstonienė (mokytoja metodininkė)
jskerstonienė@gmail.com , 861234214

Kauno Jono Pauliaus II gimnazijoje
Kauno šv.Kazimiero progimnazijoje,
Kauno Martyno Mažvydo progimnazijoje,
Kauno Milikonių progimnazijoje,
Kauno mokykloje-darželyje "Rūtelė",
Kauno A.Puškino gimnazijoje
Kauno V.Kudirkos progimnazijoje

Loreta Drūlienė (mokytoja metodininkė)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , 868226448

Kauno M.Valančiaus mokykloje-darželyje
Kauno Senamiesčio progimnazijoje
Kauno Montesori pradinėje mokykloje
Kauno KTU Vaižganto progimnazijoje Kauno Palemono gimnazijoje
Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje
Kauno Vaišvydavos pagrindinėje mokykloje
Kauno Šančių m-kloje-daugiafunkc. centre
Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje

EditaSuchockienė 
(mokytoja metodininkė)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., 862089358

Kauno Atžalyno progimnazijoje
Kauno Dainavos progimnazijoje
Kauno Paparčio pradinėje mokykloje
Kauno Pilėnų progimnazijoje
Kauno Aleksandro Stulginskio m-kloje-daugiafunkc. centre
Kauno B.Brazdžionio m-kloje
Kauno KTU inžinerijos licėjuje
Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijoje

KPKC

Logotipas