Veiklos programa

Veiklos programa

Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio veiklos programa
2022-2023 mokslo metams

Tikslas – Mokytojų profesinės kompetencijos tobulinimas bei ugdymo proceso veiksmingumo ir kūrybiškumo gerinimas. 

Uždaviniai:

  • Užtikrinti metodinį ir dalykinį bei profesinį mokytojų bendradarbiavimą.
  • Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi įgyvendinant UTA programą . 

Prioritetinės veiklos kryptys:

- Ugdymo programos atnaujinimas ir  įgyvendinimas.

Tikslas

Gerinti pradinio ugdymo(si) proceso kokybę ir organizavimą

 Uždaviniai

Teikti metodinę pagalbą atnaujinant programas , diegiant inovatyvius mokymo (si) metodus.

Sudaryti sąlygas ugdytinių kūrybiškumui ir saviraiškai.

Dėmesį skirti matematikos pasiekimams gerinti.

 - Mokinių pažinimas bei poreikių tenkinimas, tiriamoji veikla.

Tikslas

Siekti, kad teikiamos paslaugos atitiktų pradinės mokyklos vaikų ir šiuolaikinės visuomenės poreikius

 Uždaviniai

Teikti metodinę pagalbą ugdymo įstaigų vadovams,

pedagogams atliekantiems tyrimus.

Atlikti ir apibendrinti tyrimo rezultatus, siekiant padėti sveikos asmenybės vystymuisi.

Praktinę veiklą grįsti tiriamąja veikla.

 - Darbo patirties sklaida.

Tikslas

Sudaryti sąlygas gabių mokinių kūrybiškumui ir saviraiškai atskleisti.

Uždaviniai

Padėti pedagogams ir tėvams studijuoti ir suvokti naują ugdymo turinį.

- Pasitarimai.

Tikslas

Kelti pedagoginę ir profesinę kompetenciją.

Uždaviniai

Supažindinti su MB tikslais, uždaviniais, veiklos kryptimis. Teikti informaciją, siekiant pradinių klasių metodinių grupių mokyklose veiklos efektyvumo.

Inicijuoti diskusijas dėl atnaujinto turinio programų ir jų įgyvendinimo.

Aptarti rezultatus, apibendrinti ir skleisti gerąją patirtį.

 - Bendradarbiavimas su kitais metodiniais būreliais, socialiniais partneriais.

Tikslas

Aktyvinti ir plėtoti bendradarbiavimą su kitais metodiniais būreliais, socialiniais partneriais.

Uždaviniai

Keistis informacija, skleidžiant gerąją pedagoginio darbo patirtį iniciatyvinėse kūrybinėse grupėse.

Užmegzti ir palaikyti bendradarbiavimo ryšius su kitais socialiniais partneriais, besirūpinančiais vaikų ugdymu.

 -Įtraukaus ugdymo koncepcijos įgyvendinimas

Tikslas

Tobulinti pradinio ugdymo pedagogų kompetenciją, siekiant įgyvendinti įtraukiojo ugdymo koncepciją.

Tobulinti spec. poreikių vaikų pažinimą ir ugdymą(sį)

Uždaviniai

Telkti pedagogus - novatorius, užtikrinančius pradinio ugdymo procesų organizavimo modelių naujovę. Aktyviau įtraukti pedagogus - novatorius į pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų ir projektų rengimą. Teikti metodinę pagalbą mokytojams įgyvendinant įtraukiojo ugdymo koncepciją.

Planuojamos veiklos:

Eil.

Nr.

Veiklų pavadinimas

 

Data

Vieta

Atsakingi asmenys

1.

Respublikinis 1-4 klasių mokinių kompiuterinių piešinių konkurso-parodos „Mano vasaros pasaka“

2022-09 -26 d.

2022–11 -28d.

Kauno Jono Pauliaus II gimnazija

Kūrybinė studija „Meno namai“

2.

Rašinių „Aš myliu savo senelius“ ir senelių rašinių konkursas

2022 -10 mėn.

 Kauno Gedimino sveikatinimo sporto mokykla

Sąveikos vaikas-mokykla-šeima skatinimo iniciatyvinė kūrybinė grupė

Virginija Ručienė

3.

 Rudens sveikatinimo renginys  „Draugauju su gamta- skaičiuoju žingsnius”

2022 – 11 - 07 iki

2022 – 11 - 11

Kauno miesto ikimokyklinėse ir pradinio ugdymo įstaigose

„ Sveikos gyvensenos“ iniciatyvinės grupės narės, L.Bukinienė

4.

 Rudens sveikatinimo renginio ,, Draugauju su gamta- skaičiuoju žingsnius” refleksija–projektinis plakatas

2022 – 11 - 17 iki

2022 – 11 - 30

KŠIC

Mokytojai dalyvaujantys iniciatyvinės grupės veikloje, KŠIC

5.

Atnaujintos Etninės kultūros programos rekomendacijų pristatymas:

1. Integruota veikla -,,Rudens lygiadienis“

2. Kauno miesto pradinių klasių mokinių konkursas

 „Kalbus kalba, darbus dirba“

2022-11 mėn.

Kauno ,,Šilo‘‘ pradinė mokykla

 

Kauno ,,Šilo‘‘ pradinė mokykla

direkt. pavaduotoja

R. Svigarienė

 

 

6.

Viktorina „Protų mūšis“  3-ių klasių mokiniams

2022-11-17 d.

13 val.

 

Panemunės pradinė mokykla

 

Vita Vedegienė

Asta Buckiūnienė

7.

Kauno miesto pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių

kūrybinio projekto ,,Gyvenu Lietuvoje”

2022-11-07 d.  iki 2022-11- 18 d

Virtuali aplinka

,,Vaikas – mokykla – šeima“ sąveikos tobulinimo iniciatyvinės kūrybinės grupės narės.

 

 

8.

Šventė „Papuoškime Kalėdinę eglutę“

2022-12 mėn.

VDU klasikinio ugdymo mokykla

Mokymosi sunkumų  turinčių mokinių , iniciatyvinės grupės narės , J.Vengalienė

9.

Žiemos sveikatinimo renginys „Žiemos išdaigos“

2023 – 01 – 16 iki

2023 – 01 – 20

Kauno miesto ikimokyklinėse ir pradinio ugdymo įstaigose

„ Sveikos gyvensenos“ iniciatyvinės grupės narės, L. Bukinienė

10.

Metodinė valanda -pasitarimas „Įtraukusi ugdymas. Dabartis ir perspektyvos“

 2022-11 mėn.

Virtuali aplinka

Mokymosi sunkumų  turinčių mokinių , iniciatyvinės grupės narės , J.Vengalienė

11.

Žiemos sveikatinimo renginio „Žiemos išdaigos“ refleksija – piešinių paroda

2023 – 01 - 30 iki

2023 - 02 - 10

 KŠIC

„ Sveikos gyvensenos“ iniciatyvinės grupės narės, L.Bukinienė

12.

Kauno m. 2–4 pradinių klasių mokinių dailaus rašto konkursas

2023 m.01 mėn.

Virtuali aplinka

Dalia Sutkaitienė

Ingrida Žemantauskienė

13.

Kauno miesto 4 klasių mokinių konkursas ,,Pažink Lietuvą“

 

2023m. 02 mėn.

Kauno Milikonių progimnazija

 „Tautinis ir pilietinis ugdymas“ iniciatyvinės grupės narės

 

14.

Paroda „Žiemos eksperimentai. Žiemos paslaptys”

2023 m.2 mėn.

  KTU Vaižganto progimnazija

STEAM iniciatyvinė kūrybinė grupė.

15.

Tarptautinis 4 klasių mokinių lietuvių kalbos konkursas - viktorina „Kalba yra mūsų tauta kalba esame mes“

(aktorė A. Šataitė).

2023-02-08 d.

Erudito licėjus

Daiva Jankauskienė

Loreta Raižienė

16.

Metodinė .-pasitarimas „Dėl darbo su hiperaktyviais vaikais“.

2023-02 mėn.

KŠIC

Mokymosi sunkumų  turinčių mokinių , iniciatyvinės grupės narės , J.Vengalienė

17.

Idėjų mugė „Kolega kolegai“. IT naudojimas ugdant mokinį turintį mokymosi sunkumų

2023-03 mėn.

KŠIC

Mokymosi sunkumų  turinčių mokinių , iniciatyvinės grupės narės , J.Vengalienė

18.

Sveiko maisto renginys „Iškeisk saldainį į daržovę“

2023 – 03 - 20 iki

2023 – 03- 24

Kauno miesto ikimokyklinėse ir pradinio ugdymo įstaigose

„ Sveikos gyvensenos“ iniciatyvinės grupės narės, L.Bukinienė

19.

Kauno m. 2 klasių mokinių matematikos popietė „Mąstau ir skaičiuoju 2023“.

2023 m. 03  mėn.

21 d.

KTU  Inžinerijos licėjus

Aldona Urbonienė

 

20.

Pasaulio pažinimo viktorina ,,Giliukas“3-ių  klasių mokiniams

 

2023- 03 -29 d.

 13 val.

Kauno Tado Ivanausko progimnazija

Birutė Armanavičienė

Edita Piekienė

21.

Kauno miesto 3 klasių mokinių konkursas „Mes – Lietuvos ateitis“, skirtas Kovo 11 – ajai paminėti.

2023 m.03 mėn.

Vytauto Didžiojo karo muziejus

Kauno Senamiesčio progimnazija, mokytoja Z. Bacevičienė

 

 

22.

Interaktyvi edukacija Kauno miesto 3 kl. mokiniams ,,Kitokia kelionė po Lietuvą“

 2023 m. 03 mėn.

Kauno Milikonių progimnazija

Kauno tautinės kultūros centras

KTKC direkt. pavaduotoja V. Kasparavičienė  

KTKC meno vad. J. Einikytė

Kauno Milikonių progimnazija

R. Stanienė

23.

Mokinių konferencija „Tūkstantis žvilgsnių į Lietuvą"

 

2023 m. 03/ 04 mėn.

Kauno mokykla - darželis  „Šviesa"

Kristina Grybienė

Aušra Jankauskienė

Vida Karčiauskienė

24.

Kauno m. ugdymo įstaigų pradinių kl. mokinių ir jų šeimos narių kūrybini ų darbų paroda „ Kūryba iš mano rankų „

2023-03-04 mėn.

Lietuvos istorijos muziejus

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos bei  KTU inžinerijos licėjaus  jungtinė mokytojų komanda, iniciatyvinės grupės ,,Vaikas – mokykla – šeima‘‘ narės

25.

Sveiko maisto renginio „Iškeisk saldainį į daržovę“ refleksija – erdvinio darbelio paroda

2023 – 04-03 iki

2023 – 04 - 07

KŠIC

 Mokytojai dalyvaujantys ,,Sveikos gyvensenos“ iniciatyvinės grupės veikloje, L.Bukinienė

26.

Dviračių varžybos ,,Po miestelį dviratuku 2023“

2023 – 04 – 24 iki 2023 – 04 – 30.

 Kauno miesto ikimokyklinėse ir pradinio ugdymo įstaigose

Mokytojai dalyvaujantys ,,Sveikos gyvensenos“ iniciatyvinės grupės veikloje,L.Bukinienė

27.

Lietuvių kalbos diktantas 4-ų klasių mokiniams „Raštingiausias pradinukas“

2023m. 04 mėn.

 

Kauno „Vyturio“  
gimnazija

Auksė Frejienė

28.

Kauno m. 3 klasių mokinių matematikos olimpiada

2023m. 04 mėn.

 

 „Ryto“ pradinė mokykla

 

Dalia Sutkaitienė

 

29.

Kauno m. 4 klasių mokinių matematikos olimpiada

„Skaičiukas – 2023“

2023m. 04 mėn.

 

 

„Varpelio“  pradinė mokykla

Gitana Paražinskienė

 

30.

Respublikinis pradinių klasių mokinių renginys

,,Kasdienė duona- ji šventa“

 2023 m. 04 mėn.

Kauno Jono Pauliaus II gimnazija

Kauno Jono Pauliaus II gimnazija, mokytoja R. Jaraitienė

 

 

31.

Jaunojo tyrėjo diena

2023 m.5 mėn.

 KTU Vaižganto progimnazija

STEAM iniciatyvinė kūrybinė grupė; 

32.

Dviračių varžybos ,,Po miestelį dviratuku 2023“ refleksija – nuotraukų paroda

2023 – 05- 02 iki

2023 – 05 - 12

Kauno miesto viešoji biblioteka

 Mokytojai dalyvaujantys ,,Sveikos gyvensenos“ iniciatyvinės grupės veikloje, L.Bukinienė

33.

Savos kūrybos konkursas „Saulės spindulėlis“
 4-ų klasių mokiniams

2023-05 mėn.

VDU klasikinio ugdymo mokykla

Ramunė Barkauskienė

34.

Kauno m. 3–4 pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas

2023-05 mėn.

VDU klasikinio ugdymo mokykla

Ramunė Barkauskienė

 

Kauno m. ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių piešinių ant asfalto Kauno Ąžuolyne paroda.

2023-05 mėn.

Kauno m. Ąžuolyno parkas

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos  ir Kauno Panemunės pradinės mokyklos jungtinė mokytojų komanda, iniciatyvinės grupės ,,Vaikas – mokykla – šeima‘‘ narės.

Pritarta Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio 2022-09-20 , posėdžio protokolu Nr. 1.

Pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė                        Larisa Bukinienė

kaunas.lt

KŠIC

pradinukai.lt

lpuma